တင် / တင်ပို့ခြင်း

SS- CRC - Loadng - Hxm

SS- CRS - Loadng - Hxm

သံမဏိပြားများကိုကွန်တိန်နာနှင့်အက်စ်အမ်သို့ တင်၍ - HRC - တင် - HXM & S - HRP - တင် - HXM